Must read: Rapport AI van de Nederlandse overheid

Gepubliceerd op 29 januari 2024 om 20:32

Het kabinet erkent de waarde van generatieve AI, zolang het op een verantwoorde manier wordt ontwikkeld en toegepast, met de AI-verordening als belangrijk wettelijk kader. Door verantwoord experimenteren en een lerende aanpak willen we in Nederland innovatief gebruik maken van generatieve AI en de mogelijkheden verkennen, in nauwe samenwerking met bedrijven die de juiste kennis en competenties hebben. Samen met het bedrijfsleven wil de overheid onderzoeken wat de specifieke meerwaarde van generatieve AI is, bijvoorbeeld voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie. De dialoog met het bedrijfsleven hierover zal worden geïntensiveerd.

Deze visie van de overheid benadrukt het belang van actie ondernemen op dit onderwerp, zowel op korte als lange termijn, in lijn met de ambities van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. Het kabinet richt zich vooral op de impact van deze nieuwe digitale technologie op de samenleving, in relatie tot de Strategie Digitale Economie, met name gericht op het creëren van de juiste randvoorwaarden voor goed functionerende digitale markten en diensten, het stimuleren van digitale innovatie, en het versterken van cybersecurity.

Deze visie vult ook de motie Dekker-Abdulaziz en Rajkowski in, die in april 2023 met een grote meerderheid is aangenomen door uw Kamer. Deze visie is het resultaat van talrijke sessies en gesprekken in verschillende domeinen en sectoren, zoals de zorg, arbeidsmarkt, onderwijs en openbaar bestuur. Deze gesprekken zullen doorgaan na de publicatie van deze visie, waarbij actief wordt samengewerkt met departementen, uitvoeringsorganisaties, medeoverheden, kennis- en hogeronderwijsinstellingen, ontwikkelaars en burgers.

Overheidsbrede Visie Generatieve AI
PDF – 567,8 KB 103 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.